Elever och vårdnadshavare

Robinson hanterar personuppgifter för både elever och vårdnadshavare. Vi använder dem för intern administration, ekonomi/fakturering, kvalitetsarbete, undervisning/lärande, barnets trygghet/hälsa, ordning/säkerhet, datasäkerhet samt Orosanmälan till Socialtjänsten. De flesta personuppgifter behåller vi endast så länge eleverna går kvar i skolan. Undantag gäller i de fall vi har en rättslig skyldighet att spara dessa längre.

Vi behandlar följande typer av personuppgifter för elever

Namn, Personnummer, Adress. Hälsotillstånd, Specialkost/Allergier, Modersmål, Medicinsk Behandling, ev Överlämning av information från förskola/daghem.
Källa för personuppgifter: Uppgifter från vårdnadshavare.

Beskrivningar av elevens kunskapsutveckling, Diskriminering/kränkande behandling, E-postadress, Extra anpassningar, Skola/klass, Incidenter/tillbudsrapport, Orosanmälningar till socialtjänst. Hälsovård inom elevhälsan, såsom Anamneser,  Åtgärdsprogram, Elevhälsa Protokoll., Specialpedagogiska behov, Vistelsetid i skola, Betyg, Provresultat, ev undervisning i Modersmål.

Källa för personuppgifter: Genereras internt.

Kommunens utbetalningsunderlag.

Källa för personuppgifter: Uppgifter från kommunen.

Egenvård – medicinska behandlingsscheman, Medicinsk anamnes, Psykologisk anamnes, Psykosocial status, Specialpedagogiska behov.

Källa för personuppgifter: Elevhälsan på skolan ev tillsammans med Skolsköterska.

Foto/film. Källa för personuppgifter. Den registrerade.

Andra parter som Robinson delar elevens/vårdnadshavares personuppgifter med:

Socialtjänsten: Orosanmälningar.

Försäkringskassan: Elevers närvaro.

Handelsbanken: ev fritidsbetalningar.

SCB: Underlag av statistik.

Gymnasieantagningen: Betyg.

Enköpings Hälsan: Skolsköterska.

Schoolsoft  https://drive.google.com/file/d/1c5-SgrXg9yMCC6E8iU4HbJJR0-b5cQBF/view?usp=sharing

Rättslig grund: Rättslig skyldighet.

Vi behandlar följande typer av personuppgifter för vårdnadshavare

Källor för personuppgifter: Användarnamn/lösenord, Adress, Beskrivningar av familjesituationen, E-postadress, Inkomstuppgifter, Kontonummer, Namn, Personnummer, Telefonnummer.

Källa för personuppgifter: Den registrerade.

Ev fritidsavgift och medgivande av autogiro.

Källa för personuppgifter: Genereras internt.

Dina rättigheter i korthet

Du kan när som helst begära att …

… få en kopia av dina personuppgifter.

… få rätta och radera dina personuppgifter.

… invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Tips! Här kan du läsa mer om GDPR:

https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss på Robinson om du har några frågor.