Förskolan Robinson

Förskolan Robinson är Tellusbarns första förskola i Enköping. Med naturen utanför dörren finns goda förutsättningar för att kunna tillämpa Robinsons skolors pedagogik där utevistelsen har en central roll. Förskolan bedrivs i nybyggda lokaler och har tillgång till en stor gård. 

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, oavsett individuella förutsättningar. Förskolan Robinsons grundidé är att lärande blir långsiktigt om det är upplevelsebaserat. Många av dessa upplevelser äger rum i och med hjälp av naturen med målet att alla barn ska lära känna naturen och därmed tycka om och respektera den.

Varje barn ska ges förutsättningar för förståelse av hållbarhetsfrågor, som är en av vår tids största utmaningar både i Sverige och globalt.  Vi arbetar projektbaserat där vi utforskar världen ur flera perspektiv. Varje projekt har ett språkligt, ett kulturellt, ett matematiskt och ett naturvetenskapligt perspektiv. Projekten genomsyras av upptäckter, samtal och skapande i förskolans alla rum. Alltifrån samlingarna, upptäckterna i skogen, labbet på gården, lekarna i vattenrummet till det skapande arbetet i ateljén.

Förskolan Robinson följer skollagen, läroplanen och andra nationella styrdokument.

Telefon: 070-760 99 20

Adress:

Förskolan Robinson
Filaregatan 4
749 43 Enköping

Susanne Frykholm, Rektor
susanne.frykholm@tellusbarn.se
Tel: 070-417 37 39

Antal avdelningar: 6

Antal barnplatser: 150

Öppettider: Vi följer kommunens ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 06:30-18:30.

Utepedagogik

Genom att vistas mycket i naturen skapar vi intresse för växter och djur tidigt i livet. Det som barnen känner till och tycker om bryr de sig också om, vilket är betydelsefullt för en ekologiskt hållbar framtid.

Att vara utomhus skapar helt andra förutsättningar än inomhusmiljön. Ute behöver vi inte förehålla oss till samma regler som inne, det är helt okej att springa, hoppa, klättra och låta. På så sätt ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning. Dessutom finns det många spännande saker ute, en stock kan bli en båt, pinnar kan vi bygga en koja av och kottarna blir perfekt mat i vår kiosk. Genom att leka med saker som inte är färdigföreställande utmanas både barnens fantasi och språkutveckling.

Hälsa och god omsorg

Lärande, hälsa och välbefinnande går hand i hand, därför vet vi att omsorgen i förskolan är minst lika viktig som undervisningen. Barn behöver en väl avvägd dagsrytm där de får möjlighet till rörelse och aktivitet, men även till återhämtning och vila. När vi på Robinson planerar förskolans undervisning och dagsrutiner utgår vi från hela barnets dag. Barn mår bäst i små grupper, därför organiserar vi på förskolan vår utbildning så att barnen får vistas i mindre grupper i möjligaste mån.

Varje vecka har vi olika rörelseaktiviteter med barnen, som precis som all annan undervisningen baseras på lek och glädje. Genom rörelseaktiviteter stimuleras inte bara barnens motoriska förmåga och kroppsuppfattning, vi lägger även grunden för hälsosamma vanor längre fram i livet. Alla måltider lagas på plats av förskolans kock, med fokus på närproducerade och ekologiska råvaror.

Språket i centrum

Hos oss på Robinson finns en tydlig och välutvecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim och ramsor. Närvarande och aktiva pedagoger är nyckeln till språkundervisningen i förskolan.

Pedagogerna sätter ord på det som sker i vardagen och använder medvetet ett rikt språk. Genom samtal, interaktion, högläsning och språklekar stimuleras barnens språkutveckling. I vår undervisning använder vi evidensbaserade och språkstärkande metoder för att kunna stimulera och följa alla barns språkutveckling.

Söker du förskoleplats?