Integritetspolicy

Integritetspolicy

Tellusskolan AB (”Tellusskolan”, ”vi”, ”oss”, och ”vår”) värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har i samband med den behandlingen. Denna integritetspolicy är tillämplig på externa personer som
 1. vi kommunicerar med, oberoende av anledning,
 2. får marknadsföring av oss,
 3. besöker vår webbplats,
 4. är eller representerar potentiell samarbetspartner eller samarbetspartner till oss,
 5. deltar vid ett av våra evenemang,
 6. är elev eller barn i skola hos oss, eller
 7. är vårdnadshavare till barn i skola hos oss.
Personuppgiftsansvarig Tellusskolan AB, 556808-6085, Vitriskagatan 67, 74945 Enköping, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina personuppgifter för egna ändamål. Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter
 1. Generell behandling oberoende av vår relation till dig
Personuppgifter som vi behandlar om dig Vi behandlar personuppgifter som vi har fått från dig eller som vi själva har samlat in. Exempelvis behandlar vi personuppgifter som du lämnar till oss i samband med vår kommunikation såsom identitets- och kontaktuppgifter. Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
 • För att kommunicera med dig
Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör ett balanstest genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna kommunicera med dig exempelvis för att kunna besvara och hantera frågor från dig. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi lagrar dina personuppgifter i sex månader från att vi har avslutat vår kommunikation. Personuppgifterna kan dock lagras längre tid för andra ändamål. Se dessa lagringstider under respektive ändamål. 2. För dig som får marknadsföring av oss Personuppgifter som vi behandlar om dig Vi behandlar personuppgifter som vi har fått från dig eller som vi själva har samlat in såsom identitets- och kontaktuppgifter. Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ett samtycke:
 • För att skicka marknadsföring till dig
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
 • För att skicka marknadsföring till dig
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse
 • Uppfylla våra skyldigheter enligt lag såsom marknadsföringslagstiftning
Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör ett balanstest genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna skicka relevant marknadsföring till dig. Du har rätt att invända mot marknadsföringen när personuppgifterna samlas in samt vid varje utskick. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna lagras under ett år från avslutat kundförhållande med stöd av en intresseavvägning. Finns inget avtalsförhållande bevaras uppgifter i högst tre månader om inget avtalsförhållande uppkommer. Om du är representant slutar vi dock lagra dina personuppgifter när vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen. Om du har lämnat ditt samtycke kommer vi att skicka marknadsföring tills du avregistrerar dig från våra utskick. Vi slutar alltid skicka marknadsföring om du avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen. Om du avregistrerar dig kommer vi ha kvar dina personuppgifter på vår ”avregistreringslista” tills vidare i enlighet med marknadsföringslagstiftning för att inte råka skicka marknadsföring till dig igen. 3. För dig som besöker vår webbplats Personuppgifter som vi behandlar om dig Vi behandlar personuppgifter som vi har samlat in genom att vi placera cookies i din dator såsom information från den enhet du använder för att besöka vår webbplats, nämligen IP-adress, webbläsare, operativsystem, internetleverantör och skärmupplösning. Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ett samtycke:
 • För att analysera din användning av vår webbplats och förbättra densamma
Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Längden på behandlingen av personuppgifterna varierar beroende på vilken typ av cookie som samlat in personuppgifterna. Vissa cookies raderas direkt efter ditt besök på webbplatsen medan vissa cookies lagras en längre tid. Se mer i vår cookiepolicy. 4. För dig som är eller representerar potentiell samarbetspartner eller samarbetspartner till oss Personuppgifter som vi behandlar om dig Vi behandlar personuppgifter som vi har fått från dig eller som vi själva har samlat in såsom identitets- och kontaktuppgifter, betalinformation (om du är privatperson eller enskild näringsidkare) och information från vår kommunikation med dig. Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller för att vidta åtgärder som du begär innan ett sådant avtal ingås:
 • För att administrera avtalsförhållandet (tillämpligt om du är privatperson eller enskild näringsidkare)
 • För att hantera, initiera eller försvara oss mot eventuella anspråk
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
 • För att administrera avtalsförhållandet (tillämpligt om du är representant)
 • För att hantera, initiera eller försvara oss mot eventuella anspråk
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse
 • Uppfylla våra skyldigheter enligt lag såsom bokförings- och revision
 • För att hantera, initiera eller försvara oss mot eventuella anspråk
Som vi har angett ovan behandlar vi i vissa fall dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör ett balanstest genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vi anser att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter i de fall det krävs för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med den organisation du representerar eller för att kunna initiera, hantera eller försvara oss mot ett eventuellt rättsligt anspråk. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna som behandlas för att administrera ett avtalsförhållande lagras under avtalsperioden och ett år därefter. Personuppgifterna som behandlas för att hantera, initiera eller försvara oss mot eventuella anspråk lagras från att anspråket initieras och så länge processen avseende anspråket pågår. Uppgifter som behandlas för bokföring som lagras i sju till åtta år i enlighet med bokföringslagen. Om du är representant slutar vi dock lagra dina personuppgifter när vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen. Om så är nödvändigt, kan uppgifter komma att behandlas så länge som krävs enligt gällande preskriptionsbestämmelser. 5. För dig som deltar vid ett av våra evenemang Personuppgifter som vi behandlar om dig Vi behandlar personuppgifter som vi har fått från dig eller som vi själva har samlat in såsom identitets- och kontaktuppgifter, eventuella kostrestriktioner och information från vår kommunikation med dig. Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
 • För att arrangera evenemang, inklusive kommunicera med dig inför, under och efter evenemanget
 • För att publicera bilder på dig internt från vårt evenemang
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ett samtycke:
 • För att ta hänsyn till eventuella kostrestriktioner du meddelat oss
 • För att publicera bilder på dig externt från vårt evenemang
Som vi har angett ovan behandlar vi i vissa fall dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör ett balanstest genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vi anser att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter i de fall det krävs för att vi ska kunna arrangera evenemang och kunna kommunicera internt och externt om oss och vår verksamhet. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna som behandlas för att arrangera evenemanget lagras i ett år efter evenemanget har genomförts. Bilder på dig lagras så länge de är relevanta för oss att ha kvar. Bilder som vi publicerar externt med stöd av ditt samtycke lagras tills du återkallat ditt samtycke. Dina eventuella kostrestriktioner raderas dock efter att evenemanget är genomfört. 6. För dig som är elev eller barn i skola hos oss Personuppgifter som vi behandlar om dig Vi behandlar personuppgifter som vi har fått från dig eller din närstående eller som vi själva har samlat in såsom identitets- och kontaktuppgifter, eventuella kostrestriktioner, närvarolistor, betygsunderlag (ej tillämpligt på förskola eller förskoleklass), personliga utvecklingsplaner (ej tillämpligt på förskola), hälsa och information från vår kommunikation med dig. Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning:
 • För att tillhandahålla, anordna och bedriva skolverksamhet
 • För beslut och utredning om särskilt stöd
 • För att förebygga, förhindra, anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
 • För att administrera närvaro
 • För bedömning av elevs kunskap och kunskapsutveckling
 • För att låta elev medverka i verksamhetens arbetsmiljöarbete
 • För att tillhandahålla och erbjuda skyddsombud information, utbildning, ledighet och kompensation vid frånvaro som behövs för uppdraget
 • För att dokumentera elevs kunskaper inför ett utvecklingssamtal
 • För utarbetande av åtgärdsprogram för elev i samband särskilt stöd
 • För att erbjuda och tillhandahålla elevhälsa
 • För placering, tillfälligt eller permanent, av elev i årskurs, undervisningsgrupp eller skolenhet
 • För beslut om avstängning av elev (inklusive inhämtande av yttrande) (ej tillämpligt i förskoleklass)
 • För att erbjuda och tillhandahålla studie- och yrkesvägledning (ej tillämpligt i förskoleklass)
 • För att upprätta individuell utvecklingsplan (ej tillämpligt i förskoleklass)
 • För beslut om och utfärdande av betyg (ej tillämpligt i förskoleklass)
 • För att anpassa studiegång (ej tillämpligt i förskoleklass)
 • För att erbjuda och tillhandahålla hälsobesök
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse
 • Uppfylla våra skyldigheter enligt lag såsom skollagen (som bland annat ställer krav på att vi skickar in betyg till kommun för arkivering), socialtjänstlagen (som bland annat ställer krav på oss att vid behov göra orosanmälan till socialtjänsten) och arbetsmiljölagen (som bland annat ställer krav på oss att vid behov göra tillbudsrapporter)
 • För att hantera, initiera eller försvara oss mot eventuella anspråk
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ett samtycke:
 • För att ta hänsyn till eventuella kostrestriktioner du meddelat oss
 • För att ta och framställa bilder på dig (såsom individuella elevfotografier och till skolkatalog)
Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas fram till dess att du återkallar ditt samtycke. 7. För dig som är vårdnadshavare till barn i skola hos oss Personuppgifter som vi behandlar om dig Vi behandlar personuppgifter som vi har fått från dig eller som vi själva har samlat in såsom identitets- och kontaktuppgifter, beskrivning av familjesituation, inkomstuppgifter, kontonummer och information från vår kommunikation med dig. Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning:
 • För att tillhandahålla, anordna och bedriva skolverksamhet
 • För beslut och utredning om särskilt stöd
 • För att förebygga, förhindra, anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
 • För att tillhandahålla och erbjuda skyddsombud information, utbildning, ledighet och kompensation vid frånvaro som behövs för uppdraget
 • För utarbetande av åtgärdsprogram för elev i samband särskilt stöd
 • För beslut om avstängning av elev (inklusive inhämtande av yttrande) (ej tillämpligt i förskoleklass)
 • För att anpassa studiegång (ej tillämpligt i förskoleklass)
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse
 • Uppfylla våra skyldigheter enligt lag såsom, socialtjänstlagen (som bland annat ställer krav på oss att vid behov göra orosanmälan till socialtjänsten) och arbetsmiljölagen (som bland annat ställer krav på oss att vid behov göra tillbudsrapporter)
 • För att hantera, initiera eller försvara oss mot eventuella anspråk
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ett samtycke:
 • För att kunna fakturera fritidsavgifter
Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss? Beroende på vår relation till dig måste du i vissa fall tillhandahålla dina personuppgifter. Det kan vara sådana personuppgifter som vi behöver behandla för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig eller som följer av lag. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? Dina personuppgifter behandlas främst av oss. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med tredjeparter såsom enlighet med nedan.
 • Våra IT- och systemleverantörer som gör att vi kan bedriva vår verksamhet på ett effektivt och bra sätt.
 • Myndigheter eller andra aktörer i enlighet med lag kronofogdemyndighet och
 • Externa partners som hjälper oss att kommunicera om och marknadsföra oss och vår verksamhet externt
 • Finansiella institut (såsom banker), försäkringsbolag och revisionsbyråer.
 • Om nödvändigt lämnar vi ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern.
Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i slutet av denna integritetspolicy. Överföring av personuppgifter till tredje land Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger som utgångspunkt antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss. Dina rättigheter I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter. Nedan kan du läsa mer om vilka dessa rättigheter är. Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling Du har rätt att återkalla hela eller del av det samtycke som du lämnat till oss för vår behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. I vissa fall kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter även om du invänt mot behandlingen. Det kan ske om vi kan uppvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Rätt till tillgång Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få en kopia av dina personuppgifter. Rätt till rättelse Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlas för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället vill att vi begränsar hur vi behandlar dina personuppgifter. Rätt till dataportabilitet Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”). Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Rätt att inge klagomål Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Kontakta oss Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per telefon 070-002 73 03, skola@robinson.nu eller Vitriskagatan 67, 749 45 Enköping. ______________________ Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Tellusskolan AB den 13 januari 2021.