Miljöpolicy

  • Vi ska till elever och personal inge hopp, skapa medvetenhet och bidra med inspiration kring hållbar utveckling.
  • Vi ska öka våra kunskaper i hållbar utveckling och ständigt sträva efter att förbättra dem.
  • Vi ser den unga generationen som en resurs och kan genom stimulerande utbildning påverka Robinsonskolornas medvetenhet i miljöfrågor.
  • Vi arbetar för att öka vår källsortering och minska volymen på avfall.
  • Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera användningen av energi.
  • Vi beaktar miljöaspekterna vid beslutsfattande och inköp.
  • Vi köper ekologisk mat och dryck när det finns tillgängligt.
  • Vi följer den för verksamheten aktuella miljölagstiftningen.
  • På varje skola skapar elever och pedagoger egna miljöpolicy-dokument tillsammans som de väljer att jobba med.