Vision och mål

Mål

Vi vill att barnen genom sin tid på Robinson ska:

 • Ges förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt utifrån kursplanens kunskapskrav i åk 3 och i åk 6
 • Ha en tydlig uppfattning om sin utveckling av olika förmågor
 • Ta ansvar för sitt eget lärande och sina handlingar
 • Respektera sin kompis
 • Utveckla en naturkänsla
 • Behålla lusten att lära genom hela sin skoltid
 • Utveckla en entreprenöriell förmåga

  –för att vara medskapare av sin egen framtid

Detta uppnår vi bl a genom att:

 • Tillämpa upplevelsebaserat lärande i ämnesintegrerade projekt med inriktning mot läroplanens kunskapskvalitéer.
 • Låta lärandet i projektet ske i meningsbärande sammanhang.
 • Det upplevelsebaserade lärandet ska vara utformat så att vi når alla elever oavsett inlärningsstil.
 • Alla vuxna är medagerande ledare som benämns älgar för att understryka att vi alla oavsett uppdrag har ett gemensamt ansvar för alla barn.
 • Låta skolan spegla och vara en del av världen och verkligheten.
 • Låta arbetspassens längd styras av gruppens behov och därmed ge ett avstressande klimat.
 • Utnyttja uterummets fördelar.
 • Arbeta aktivt med friluftsliv.
 • Erbjuda heldagsomsorg där fritids- och skolälgar arbetar verksamhetsöverskridande och i arbetslag och därmed ser hela barnet.
 • Organisera verksamheten så att älgarnas olika kompetenser och förmågor tas tillvara.
 • Ha en ledartät verksamhet.
 • Ha ett tydligt koncept för verksamheten från F till 6 som säkerställer likvärdigheten i elevernas utbildning.
 • Ha elevledda utvecklingssamtal från förskoleklass.
 • Låta Robinson förbli en liten skola där alla känner alla.
 • Arbeta för att alla barn, föräldrar och älgar tar ansvar för skolan.