Vision och mål

Vi vill att eleverna under sin tid på Robinson ska:

 

 • Ges förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplanens kunskapskrav i åk 3, 6 och 9
 • Ha en tydlig uppfattning om sin utveckling av olika förmågor
 • Ta ansvar för sitt eget lärande och sina handlingar
 • Respektera sin kompis
 • Utveckla en naturkänsla
 • Behålla lusten att lära genom hela sin skoltid
 • Utveckla en entreprenöriell förmåga

– för att vara medskapare av sin egen framtid

Detta uppnår vi genom att:

 • Tillämpa upplevelsebaserat lärande i ämnesintegrerade projekt med inriktning mot läroplanens kunskapskrav.
 • Låta lärandet i projektet ske i meningsbärande sammanhang.
 • Det upplevelsebaserade lärandet ska vara utformat så att vi når alla elever oavsett inlärningsstil.
 • Alla vuxna är medagerande. 
 • Låta skolan spegla och vara en del av världen och verkligheten.
 • Utnyttja uterummets fördelar.
 • Arbeta aktivt med friluftsliv.
 • Erbjuda heldagsomsorg där vi ser hela eleven.
 • Organisera verksamheten så att olika kompetenser och förmågor tas tillvara bland personalen.
 • Ha en personaltät verksamhet.
 • Ha ett tydligt koncept för verksamheten från F till 9 som säkerställer likvärdigheten i elevernas utbildning.
 • Ha elevledda utvecklingssamtal redan från förskoleklass.
 • Arbeta för att alla elever, föräldrar och personal tar ansvar för skolan