Vision och mål

Mål

Vi vill att eleverna genom sin tid på Robinson ska:

· Ges förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplanens kunskapskrav i åk 3, 6 och 9

· Ha en tydlig uppfattning om sin utveckling av olika förmågor

· Ta ansvar för sitt eget lärande och sina handlingar

· Respektera sin kompis

· Utveckla en naturkänsla

· Behålla lusten att lära genom hela sin skoltid

· Utveckla en entreprenöriell förmåga

–för att vara medskapare av sin egen framtid

Detta uppnår vi genom att:

· Tillämpa upplevelsebaserat lärande i ämnesintegrerade projekt med inriktning mot läroplanens kunskapskrav.

· Låta lärandet i projektet ske i meningsbärande sammanhang.

· Det upplevelsebaserade lärandet ska vara utformat så att vi når alla elever oavsett inlärningsstil.

· Alla vuxna är medagerande 

· Låta skolan spegla och vara en del av världen och verkligheten

· Utnyttja uterummets fördelar

· Arbeta aktivt med friluftsliv

· Erbjuda heldagsomsorg där vi ser hela eleven

· Organisera verksamheten så att olika kompetenser och förmågor tas tillvara bland personalen

· Ha en personaltät verksamhet

· Ha ett tydligt koncept för verksamheten från F till 9 som säkerställer likvärdigheten i elevernas utbildning

· Ha elevledda utvecklingssamtal redan från förskoleklass

· Arbeta för att alla elever, föräldrar och personal tar ansvar för skolan